L'ASSOCIACIÓ BUCHENWALD

 

ASSOCIACIO BUCHENWALD

ESTATUTS

 

  CAPITOL I

La denominació, els fins i el domicili

 Article 1

L'Associació BUCHENWALD regula les seves activitats d'acord amb el que estableix la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques; la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació, i els seus estatuts.

 

Article 2

Els fins de l'associació son:

Impulsar i dinamitzar el Projecte Buchenwald.

Protegir la memòria de la deportació als camps nazis, en especial dels deportats deportades del Garraf i el Penedès.

Sensibilitzar contra el feixisme, i promoure la defensa els Drets Humans.

Coordinar-se amb les entitats memorialistes i amb el Comitè Internacional de Buchenwald, i amb el Memorial del Camp.

Relacionar-se i coordinar-se amb els ajuntaments, entitats i centres educatius que donen suport al Projecte Buchenwald.

Per aconseguir les seves finalitats, l'associació du a terme les activitats següents: Xerrades i conferencies als centres educatius.

Realització i difusió d'exposicions temàtiques.

Realitzaci6 de cicles de cinema sobre la deportaci6 als camps nazis. Presentacions de llibres.

Actes commemoratius de record i homenatge als deportats i deportades (27 de gener, Dia Internacional de !'Holocaust; 5 de maig Dia de les víctimes espanyoles de la deportació i del nazisme; etc).

Difusió i sensibilització als mitjans de comunicaci6 i xarxes socials.

Viatges als llocs emblemàtics de mem6ria (COMEBE, MUME, Ruta de l'Exili, etc)

Viatges al camp de Buchenwald i a la ciutat de Weimar, i a altres camps. En queda excl6s tot ànim de lucre.


 Article 3

1. El domicili de l'associació s'estableix a Vilanova i la Geltrú, i radica al carrer Rambla Sama num. 83 1er_5a

2 . Les funcions d'aquesta associació s'exerceixen majoritàriament a Catalunya.

 

CAPITOL II

Els membres de l'associació, els seus drets i les seves obligacions

 Article 4

Poden formar part de l'associaci6 totes les persones físiques i jurídiques que, de manera lliure ; voluntària, tinguin interès en les seves finalitats.

Pel que fa a les persones físiques:

1.     Cal que tinguin capacitat d'obrar.

2.     Si s6n menors, d'edats compreses entre els 14 i els 18 anys i no estan emancipats, necessiten el consentiment dels pares o tutors per ser socis de ple dret, amb dret de vot a les assemblees generals, i no poden ser elegits membres de la Junta Directiva.

3.     Els menors de 14 anys poden adquirir la condici6 d'associats i exercir els drets derivats d'aquesta condici6 per mitja dels seus representants legals.

Pel que fa a les persones jurídiques:

1.     La sol·licitud dingrés ha de ser acordada per l’òrgan competent.

2.     Les normes per les quals es regula la persona jurídica en questi6 no han d'excloure la possibilitat de formar part d'una associació.

Per integrar-se a l'associació cal presentar una sol·licitud per escrit a la Junta Directiva, la qual prendrà una decisió sobre la petició en la primera reunió que tingui lloc i la comunicarà a l'assemblea general mes immediata.

 

Article 5

Son drets dels membres de l'associació:

1.  Assistir amb veu i vot a les reunions de l'Assemblea General.

2.  Elegir o ser elegits per als llocs de representació o per exercir carracs directius.

3.  Exercir la representació que se'ls confereixi en cada cas.

4.  lntervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l'associació, d'acord amb les normes legals i estatutàries.

5.  Exposar a l'Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer mes plena la vida de lassociació i mes eficaç la realització dels objectius socials basics.

6.  Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l'administració i la gestió de la Junta Directiva o dels mandataris de l'associació.

7.  Ser escoltats abans que s'adoptin mesures disciplinaries.

8.  Rebre informació sobre les activitats de l'associació.

9.  Fer us dels serveis comuns que l'associació estableixi o tingui a la seva disposició.

10.   . Formar part dels grups de treball.

11.   . Posseir un exemplar dels estatuts.

12.  Consultar els llibres de l'associació.

 

Article 6

S6n deures dels membres de l'associació:

1.  Comprometre's amb les finalitats de l'associaci6 i participar activament per assolir-les.

2.  Contribuir al sosteniment de l'associaci6 amb el pagament de quotes, derrames i altres aportacions econ6miques fixades pels estatuts i aprovades d'acord amb aquests.

3.  Complir la resta d'obligacions que resultin de les disposicions estatutàries.

4.  Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l'associació.

5.  Sotmetre a mediació les controvèrsies que sorgeixin per raó del funcionament de l'associació.

 

Article 7

Son causes per ser donat de baixa de l'associació:

1.  Que ho decideixi la persona interessada, que ha de comunicar per escrit la seva decisió a la Junta Directiva.

2.  No satisfer les quotes fixades.

3.  No complir les obligacions estatutàries.

 CAPiTOL Ill

L'Assemblea General

 Article 8

1.  L'Assemblea General es l'òrgan sobirà de l'associaci6; els seus membres en formen part per dret propi i irrenunciable.

2.  Els  membres  de  l'associació,  reunits  en  Assemblea  General  legalment  constitda, decideixen per majoria els assumptes que son competència de l'Assemblea.

3.  Tots els membres queden subjectes als acords de l'Assemblea General, incloent-hi els absents, els qui en discrepen i els presents que s'han abstingut de votar.

 

Article 9

L'Assemblea General te les facultats següents :

a)     Aprovar, si escau, la gestió de lòrgan de govern, el pressupost i els comptes anuals.

b)     Elegir i separar els membres de l’òrgan de govern i controlar-ne l'activitat.

c)     Modificar els estatuts.

d)     Acordar la forma i l'import de les contribucions al finançament de l'associació o el pagament de les seves despeses, incloent-hi les aportacions al patrimoni de l'associació.

e)      Acordar la transformació , la fusió, l'escissió o la dissolució de l'associació.

f)    Acordar l’ingrés i la baixa en federacions o confederacions.

g)     Sol·licitar la declaració d'utilitat publica.

h)      Aprovar el reglament de regim intern i les seves modificacions.

i)    Conèixer les sol·licituds presentades per ser soci, i també les altes i les baixes per una ra6 diferent de la separació definitiva.

j)    Ratificar, si escau, la baixa disciplinaria i les altres sancions imposades per la Junta Directiva per faltes molt greus.

k)     Resoldre sobre les qüestions que no estiguin expressament atribuïdes a cap altre òrgan de l'associació.

 

Article 10

1.  L'Assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l'any, dins dels sis mesos següents a la data de tancament de l'exercici econòmic.

2.  Lòrgan de govern pot convocar l'assemblea general amb caràcter extraordinari sempre que ho consideri convenient, i ho ha de fer quan ho sol·liciti un 10 % dels associats; en aquest cas, l'Assemblea ha de tenir lloc dins el termini de trenta dies a comptar de la sol·licitud.

 

Article 11

1.   L'Assemblea es convocada per lòrgan de govern mitjançant una convocatòria que ha de contenir, com a mínim, l'ordre del dia, el lloc, la data i l'hora de la reunió.

2.  La convocatòria s'ha de comunicar quinze dies abans de la data de la reuni6,individualmenti mitjançant un escrit adreçat al domicili postal, a ladreça de correu electrònic o a altres mitjans telemàtics de comunicació que constin identificats en la relació actualitzada d'associats que ha de tenir l'associació.

3.  Les reunions es poden dur a terme per mitja de videoconferència o d'altres mitjans de comunicaci6, sempre que quedi garantida la identificaci6 dels assistents, la continuïtat de la comunicaci6, la possibilitat d'intervenir en la deliberaci6 i l'emissi6 del vot. En aquest cas, sentén que la reunió se celebra on es la persona que la presideix.

4.  Les reunions de l'Assemblea General, les presideix el president de l'associació. Si no hi es, l'han de substituir, successivament el vicepresident o el vocal de mes edat de la Junta. Hi ha d'actuar com a secretari qui ocupi el mateix càrrec a la Junta Directiva.

5.  El secretari redacta l'acta de cada reunió, que ha de signar juntament amb el president, en la qual hi ha de figurar un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista de les persones assistents.

Al començament de cada reunió de l'Assemblea General es llegeix l'acta de la sessió anterior a fi que s'aprovi o s'esmeni. Cine dies abans, de tota manera, l'acta i qualsevol altra documentaci6 ha d'estar a disposició dels socis al local social.

 Article 12

1.    L'Assemblea General es constitueix vàlidament sigui quin sigui el nombre de socis presents o representats.

2.    El 1O % dels socis poden sol·licitar a l’òrgan de govern la inclusió en l'ordre del dia d'un o mes assumptes per tractar. En el cas que ja s'hagi convocat l'Assemblea, poden fer-ho dins el primer terç; del període compres entre la recepció de la convocatòria i la data en que aquest òrgan s'ha de reunir. L'Assemblea únicament pot adoptar acords respecte als punts inclosos en l'ordre del dia, llevat que s'hagi constituït amb caràcter universal o que els acords es refereixin a la convocatòria d'una nova assemblea general.

 

Article 13

1.    En les reunions de l'Assemblea General, correspon un vot a cada membre de l'associaci6.

2.    Els acords es prenen per majoria simple de vats dels socis presents o representats.

3.   Es poden adoptar acords sense reuni6 de manera excepcional -a instancia del president de l'associació, de dos terços dels membres de la junta directiva o d'un 20 % dels associats­ mitjançant l'emissió del vot per correspondència postal, comunicaci6 telemàtica o qualssevol altre mitja, sempre que quedin garantits els drets d'informaci6 i de vot, que quedi constancia de la recepci6 del vot i que se'n garanteixi l'autenticitat. Sentén que l'acord s'adopta al lloc del domicili de la persona jurídica i en la data de recepci6 del darrer dels vats vàlidament emesos.5

4.    Per adoptar acords sobre la modificació dels estatuts, la dissolució de l’Associació, la constitució d'una federació amb associacions similars o la integració en una de ja existent, i la disposició o alienació de bens, es requereix una majoria qualificada dels socis presents o representats (els vats afirmatius superen la meitat dels emesos). En qualsevol cas, l'elecci6 de la Junta Directiva, si es presenten diverses candidatures, es fa per acord de la majoria simple o relativa dels socis presents o representats (mes vats a favor que en contra).

5.    Les candidatures que es presenten formalment tenen dret a una copia de la llista dels socis i dels seus domicilis i adreces de correu electrònic, sempre que se n'hagi obtingut l'autoritzaci6 expressa.

  

CAPITOL IV

La Junt a Directiva

 Article 14

1.  La Junta Directiva regeix, administra i representa l'associació. Componen aquest òrgan el president, el vicepresident, el secretari, el tresorer i els vocals,6 càrrecs que han de ser exercits per persones diferents.

     2.  L'elecció dels membres de la Junta Directiva, que han de ser socis i majors d'edat, es fa per votació de l'Assemblea General. Les persones elegides entren en funcions després d'haver acceptat el càrrec.

3.  El nomenament i el cessament dels càrrecs s'han de comunicar al Registre d'associacions mitjan9ant un certificat, emes pel secretari sortint amb el vistiplau del president sortint, que ha d'incloure també l'acceptaci6 del nou president i del nou secretari.

4.  Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec gratuïtament.

 Article 15

1.  Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec durant un període de cinc anys7,

sense perjudici que puguin ser reelegits.

2.  El cessament dels càrrecs abans d'extingir-se el termini reglamentari del seu mandat pot esdevenir-se per:

a)  Mort o declaració dabsència, en el cas de les persones físiques, o extinció, en el cas de les jurídiques.

b)  lncapacitat o inhabilitació.

c)  Renuncia notificada a l’òrgan de govern.

d)  Separaci6 acordada per l'assemblea general.

e)  Qualsevol altra causa que estableixin la llei o els estatuts.

3.  Les vacants que es produeixin en la Junta Directiva s'han de cobrir en la primera reuni6 de l'Assemblea General que tingui lloc. Mentrestant, un membre de lassociació pot ocupar provisionalment el càrrec vacant.

 

Article 16

1. La Junta Directiva te les facultats següents:

a)  Representar, dirigir i administrar lassociació de la manera mes amplia que reconegui la llei; així mateix, complir les decisions preses per l'Assemblea General, d'acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi.

b)  Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tota mena d'accions legals i interposar els recursos pertinents.

c)  Proposar a l'Assemblea General la defensa dels interessos de l'associació.

d)  Proposar a l'Assemblea General la defensa de l'establiment de les quotes que els membres de l'associació han de satisfer.

e)  Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords que s'hi adoptin.

f)  Presentar el balanç i l'estat de comptes de cada exercici a l'Assemblea General perquè els aprovi, i confeccionar els pressupostos de l'exercici següent.

g)  Contractar els empleats que l'associació pugui tenir.

h)  lnspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.

i)  Establir grups de treball per aconseguir de la manera mes eficient i eficaç els fins de l'associació, i autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a terme.

 j)  Nomenar els vocals de la Junta Directiva que s'hagin d'encarregar de cada grup de treball, a proposta dels mateixos grups.

k)  Dur a terme les gestions  necessàries davant d'organismes públics, entitats i altres persones, per aconseguir:

-    subvencions o altres ajuts

-    l'us de locals o edificis que puguin arribar a ser un lloc de convivència i comunicació i també un centre de recuperaci6 ciutadana

I)  Obrir comptes corrents i llibretes d'estalvis a qualsevol establiment de crèdit o d'estalvi i disposar dels fens que hi hagi en aquest dipòsit. La disposició dels fans es determina a

!'article 28.

m)  Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts i donar-ne compte en la primera reuni6 de l'Assemblea General.

n)  Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d'una manera especifica a algun altre òrgan de govern de l'associaci6 o que Ii hagi estat delegada expressament.

 

Article 17

1.  La Junta Directiva, convocada prèviament pel president o per la persona que el substitueixi, s'ha de reunir en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decideixin, que en cap cas no pot ser inferior a una vegada cada trimestre.8

2.  S'ha de reunir en sessió extraordinària quan el president la convoqui amb aquest caràcter o be si ho sol·licita un ten; dels membres que la componen.9

3.  Les reunions es poden dur a terme per mitja de videoconferència o d'altres mitjans de comunicació, sempre que quedi garantida la identificació dels assistents, la continuïtat de la comunicació, la possibilitat d'intervenir en la deliberació i l'emissió del vot. En aquest cas, sentén que la reunió se celebra on es la persona que la presideix.10

 

Article 18

1.  La Junta Directiva queda constituïda vàlidament si ha estat convocada amb antelació i hi ha un quorum de la meitat mes un dels seus membres.

2.  Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquin, encara que, per causes justificades, poden excusar-se'n. Lassistència del president o del secretari o de les persones que els substitueixin hi es necessària sempre.

3.  La Junta Directiva pren els acords per majoria simple de vats dels assistents.

4.   Es poden adoptar acords sense reunió de manera excepcional -a instancia del president de l'associació o de dos terços dels membres de la junta directiva- mitjançant l'emissió del vat per correspondència postal, comunicació telemàtica o qualsevol altre mitja, sempre que quedin garantits els drets d'informació i de vot, que quedi constància de la recepció del vot i que se'n garanteixi l'autenticitat. Sentén que l'acord s'adopta al lloc del domicili de la persona jurídica i en la data de recepció del darrer dels vats vàlidament emesos.11

 

Article 19

1.   La Junta Directiva pot delegar alguna de les seves facultats en una o diverses comissions o grups de treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable dels dos terços del seus membres.

2.   També pot nomenar, amb el mateix quorum, un o uns quants mandataris per exercir la funció que els confiï amb les facultats que cregui oportú conferir-los en cada cas.

3.    No s6n delegables la formulaci6 dels comptes ni els actes que hagin de ser autoritzats o aprovats per l'Assemblea General.

 

Article 20

Els acords de la Junta Directiva s'han de fer constar en el llibre d'actes i els han de signar el secretari i el president. En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva, s'ha de llegir l'acta de la sessió anterior perquè s'aprovi o es rectifiqui, si es procedent.

 CAPITOL V

La presidència i la vicepresidència

 Article 21

1.  Son pròpies del president les funcions següents:

a)   Dirigir i representar legalment l'associació, per delegació de l'Assemblea General i de la Junta Directiva.

b)   Presidir i dirigir els debats, tant de l'Assemblea General com de la Junta Directiva.

c)  Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d'empat.

d)   Establir la convocatòria de les reunions de l'Assemblea General i de la Junta Directiva.

e)   Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari de l'associació.

f)   Les atribucions restants pròpies del càrrec i les delegades per l'Assemblea General o la Junta Directiva.

2.  El president es substituït , en cas dabsència o malaltia, pel vicepresident -si  n'hi ha-    o el vocal de mes edat de la Junta, per aquest ordre.

 CAPITOL VI

La tresoreria i la secretaria

 Article 22

El tresorer te com a funció la custòdia i el control dels recursos de l'associació, com també l'elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. Porta un llibre de caixa.

Signa els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria. Paga les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals han de ser visades prèviament pel president, i ingressa el que sobra en dip6sits oberts en establiments de crèdit o d'estalvi.


 Article 23

El secretari ha de custodiar la documentació de l'associació, aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de l'Assemblea General i la Junta Directiva, redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar, i també portar el llibre de registre de socis.

 CAPITOL VII

Les comissions o grups de treball

 Article 24

La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball, les han de plantejar els membres de l’Associació que vulguin formar-los, que n'han d'assabentar la Junta Directiva i explicar les activitats que es proposen dur a terme.

La Junta Directiva s'ha d'ocupar d'analitzar les diferents comissions o grups de treball, els encarregats dels quals Ii han de presentar un cop al mes un informe detallat de les seves actuacions.

 CAPITOL VIII

El regim econòmic

 Article 25

Els recursos econòmics de l'associació es nodreixen de:

a)  Les quotes que fixa l'Assemblea General per als seus membres.

b)  Les subvencions oficials o particulars.

c)  Les donacions, les herències o els llegats.

d)  Les rendes del patrimoni mateix o be d'altres ingressos que puguin obtenir-se.

 Article 26

Tots els membres de l'associaci6tenen l'obligaci6 de sostenir-la econòmicament, mitjan9ant quotes o derrames, de la manera i en la proporci6 que determini l'Assemblea General a proposta de la Junta Directiva.

L'Assemblea General pot establir quotes dingrés, quotes periòdiques mensuals -que s'han d’abonar  per mesos, trimestres  o  semestres, segons el  que disposi  la Junta Directiva- i quotes extraordinàries.

 Article 27

L'exercici econòmic coincideix amb l'any natural i queda tancat el 31 de desembre.12

 Article 28

En els comptes corrents o llibretes d'estalvis obertes en establiments de crèdit o d'estalvi, hi han de figurar les signatures del president, el tresorer i el secretari.

Per poder disposar dels fons n'hi ha prou amb dues signatures, una de les quals ha de ser la del tresorer o be la del president.

 CAPiTOL IX

El regim disciplinari

  Article 29

Lòrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis.

Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions corresponents poden anar des d'una amonestació fins a l'expulsió de l'associació, segons el que estableixi el reglament intern.

El procediment sancionador s'inicia d'ofici o be com a conseqüència d'una denuncia o comunicació. En el termini de 1O dies , la Junta Directiva nomena un instructor, que tramita

!'expedient sancionador i proposa la resoluci6 en el termini de 15 dies, amb audiència prèvia del presumpte infractor. La resolució final, que ha de ser motivada i aprovada per dues terceres parts dels membres de la Junta Directiva, l'adopta aquest òrgan de govern també dins d'un període de 15 dies.

En els casos de sancions per faltes molt greus acordades per la Junta Directiva, les persones interessades poden sol·licitar la ratificaci6 de la sanci6 davant la primera Assemblea General que tingui lloc.

 Capítol X

La dissolució

 Article 30

L'associació es pot dissoldre si ho acorda l'Assemblea General, convocada amb caràcter extraordinari expressament per a aquest fi.

 

Article 31

1.    Un cop acordada la dissolució, l'Assemblea General ha de prendre les mesures oportunes tant pel que fa a la destinació dels bens i drets de l'associació, com a la finalitat, l'extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent.

2.    L'Assemblea esta facultada per elegir una comissi6 liquidadora sempre que ho cregui necessari.

3.   Els membres de l'associaci6 estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament.


  4.     El romanent net que resulti de la liquidació s'ha de lliurar directament a l'entitat publica o privada sense afany de lucre que, en I 'àmbit territorial d'actuació de I' associació , hagi destacat mes en la seva activitat a favor d'obres benefiques.

5.     Les funcions de liquidació i d'execució dels acords a que fan referencia els apartats anteriors d'aquest mateix article son competència de la Junta Directiva si l'Assemblea General no confereix aquesta missi6 a una comissi6 liquidadora especialment designada a aquest efecte.

 

 

Diligencia

Albert Pons Altes faig constar que son els estatuts aprovats en l'acte de constitució de l'associaci6 de data 11 d'octubre de 2021 i contenen les modificacions aprovades per acord de l'assemblea general de data 9 de novembre de 2021.

 

 

A Vilanova i la Geltrú, 9 de novembre de 2021

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada