PREMI MARCEL.LÍ GARRIGA DE FOTOGRAFIA

          Treballs 2019         

     


Treballs 

2018


IV PREMI MARCEL.LÍ GARRIGA DE FOTOGRAFIA
“Els Camps de concentració : la mirada del jovent”

L’Amical de Mauthausen i altres Camps i el Museu del Ferrocarril de Catalunya convoquen el IV Premi Marcel·lí Garriga de fotografia 2018, en el marc del Projecte Buchenwald, amb l’objectiu de recollir la visió que els joves aporten dels camps de concentració  i de les seves experiències en la visita a un camp nazi.

BASES

I-CATEGORIES

El Premi comptarà amb una única categoria, fotografia dels camps de concentració.

II-PREMI

Entre les fotos presentades, la millor foto, d’acord amb l’esperit del projecte, serà guardonada amb el premi “Marcel·lí Garriga” dotat amb un aparell electrònic (càmera fotogràfica, tablet, etc.) valorat en 300 €.

III- PARTICIPANTS

El Premi està reservat a alumnes de 4art. d’ESO i Batxillerat, i exalumnes participants en el projecte.

Podran participar-hi alumnes  dels Instituts de secundària de l’Estat Espanyol, o d’altres països que participen i col·laboren amb els projectes de memòria de l’amical.

IV-TREBALLS

Els treballs s’hauran de presentar en una butlleta (cartolina format Din A4) amb la foto impresa en paper digital i enganxada en la part superior. La imatge ha d’estar obligatòriament relacionada amb la visita a un camp de concentració.

La part inferior es dedicarà a escriure un petit text de màxim 50 paraules, indicant l’emoció i/o sentiment que li va provocar aquesta imatge.
També s’haurà de presentar una versió digital en bona resolució (300bpi) al correu electrònic  de l’Amical (info@amical-mauthausen.org), o amb un llapis de memòria dins del sobre anterior, amb el mateix pseudònim que la presentació en format paper.   

V- PRESENTACIÓ DELS TREBALLS

Els treballs  s’hauran de fer arribar a la seu de l’Amical (c/Sils 1 de Barcelona)  o al Departament de Cultura de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú (Plaça de la Vila 12 -Casa Olivella- 2on pis) Fins al 31 de març de 2018.

Hauran de presentar-se en sobre tancat i signats amb un pseudònim. Dins del sobre que contingui 
el treball, s'inclourà un altre sobre tancat, dins del qual es consignarà el nom, edat,correu electrònic i telèfon de l’autor/a, i que s’obrirà només en el cas del guanyador/a.

VI-JURAT

El jurat del premi “Marcel·lí Garriga” estarà format per un representant de l’Amical Mauthausen, dos representants de dos centres dels adherits al projecte, d’un expert en fotografia i de la coordinadora de l’exposició jove.

VII-RESOLUCIÓ

La resolució del Premi es donarà a conèixer en un acte públic al mes de maig del 2018.
El Premi podrà declarar-se desert.

Esquema de la butlleta de participació en el guardó:


Espai per a
L’IMATGE
Espai per al
text, pseudònim de l’autor i dates del Viatge al Camp


VIII. FORA DE CONCURS: Fons d’imatges del Jovent

Fora del concurs i amb la finalitat de recollir i mostrar digitalment altres fotografies dels camps i de les experiències de les visites del jovent, tots els interessats i interessades poden enviar digitalment les imatges que vulguin (fins a un màxim de 20 per alumne), relacionades amb la visita a un camp de concentració. Aquestes imatges aniran formant part d’un fons dels viatges dels centres als camps de concentració.

Les imatges hauran d’estar incloses en un powerpoint (màxim de 4Mgb) amb peus de foto explicatius i incloent en una de les diapositives les seves dades personals (nom, cognoms i edat) i
les dels centres escolars on estudien i amb el qual van fer el viatge, i l’any del viatge.

La comissió del projecte es reserva el dret a publicar-les a l’Espai Jove i al blog del projecte i/o als perfil de facebook de l’Amical o al seu web; però no participaran en el concurs del Premi Marcel·lí Garriga.

Els enviaments s’han de fer a aquesta adreça electrònica: castellano


IV PREMIO MARCEL.LÍ GARRIGA DE FOTOGRAFIA
“Los Campos de concentración: la mirada de la juventud”

La Amical de Mauthausen y otros Campos y el Museo del Ferrocarril de Cataluña convocan el IV Premio Marcel.lí Garriga de fotografía 2018, en el marco del Proyecto Buchenwald, con el objetivo de recoger la visión que los jóvenes aportan de los campos de concentración y de sus experiencias en la visita a un campo nazi.

BASES

II-CATEGORÍAS

El Premio contará con una única categoría, de fotografía de los campos de concentración.

II-PREMIO

Entre las fotos presentadas, la mejor foto, de acuerdo con el espíritu del proyecto, será galardonada con un aparato electrónico (cámara fotográfica, tablet, etc.) por valor de 300 euros.
                                                               
III- PARTICIPANTES

El Premio está reservado a alumnos de 4º de ESO y Bachillerato, y ex-alumnos participantes en el proyecto.

Podrán participar alumnos de los Institutos de secundaria de España, o de otros países que participan y colaboran con los proyectos de memoria de la Amical.

IV-TRABAJOS

Los trabajos deberán presentarse en un panel (cartulina formato Din A4) con la foto impresa en papel digital y pegada en la parte superior. La imagen debe estar obligatoriamente relacionada con la visita a un campo de concentración.

La parte inferior se dedicará a escribir un pequeño texto de máximo 50 palabras, indicando la emoción y / o sentimiento que le provocó esta imagen.

También deberán presentar una versión  digital en buena  resolución (300dpi) al correo electrónico del museo o de la Amical (info@amical-mauthausen.org), o con un lápiz de memoria dentro del sobre anterior, con el mismo pseudónimo  que la presentación en formato papel.

V- PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS

Los trabajos se deberán hacer llegar a la sede de la Amical (c / Sils 1 de Barcelona) o en el Departamento de Cultura del Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú (Pl. de la Vila 12 –Casa Olivella- 2º piso)  hasta el 31 de marzo de 2018.

Deberán presentarse en sobre cerrado y firmado con un seudónimo. Dentro del sobre que contenga el trabajo, se incluirá otro sobre cerrado, dentro del cual se consignará el nombre, correo electrónico y teléfono del autor/a, y que se abrirá sólo en el caso del ganador/a.

VI-JURADO

El jurado del premio "Marcel·lí Garriga" estará formado por un representante de la Amical Mauthausen, dos representantes de dos centros de los adheridos al proyecto, un experto reconocido en fotografia, y de la coordinadora de la exposición joven.

VII-RESOLUCIÓN

La resolución del Premio se dará a conocer en un acto público en el mes de mayo de 2018.

El premio podrá declararse desierto.

Esquema del panel de participación en el premio:


                                                                       
Espacio para la
IMAGEN
Espacio para el
texto, pseudónimo del autor y fechas de la visita al campo

VIII. FUERA DE CONCURSO: Fondo de imágenes de la Juventud.

Fuera del concurso y con el fin de recoger y mostrar digitalmente otras fotografías de los campos y de las experiencias de las visitas de la juventud, todos los interesados ​​e interesadas pueden enviar digitalmente las imágenes que quieran (hasta un máximo de 20 por alumno), relacionadas con la visita a un campo de concentración. Estas imágenes irán formando parte de un fondo de los viajes de los centros a los campos de concentración.
Las imágenes deberán estar incluidos en un powerpoint (máximo de 4Mgb) con pies de foto explicativos e incluyendo en una de las diapositivas sus datos personales (nombre, apellidos y edad) y las de los centro escolares donde estudian y con el que hacen el viaje o la visita, y el año del viaje.

La comisión del proyecto se reserva el derecho a publicarlas en el Espacio Joven del proyecto y/o el Blog del Proyecto Buchenwald, o en el perfil de Facebook y la web de la Amical, pero no participarán en el concurso del Premio Marcel·lí Garriga.

Los envíos se realizarán a  las direcciones electrónicas:


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada