PROJECTE PEDAGÒGIC

REPUBLICANS ESPANYOLS I CATALANS A BUCHENWALD

MEMÒRIA, DEPORTACIÓ I PREVENCIÓ DEL FEIXISME

Proposta de projecte pedagògic i exposició

PROJECTE CONJUNT DE CIÈNCIES SOCIALS I LLENGUA I LITERATURA CATALANES

PRESENTACIÓ

L’Amical de Mauthausen i altres camps, el museu del ferrocarril de Catalunya, junt amb d’altres associacions com l’Institut d’Estudis Penedesencs, els centres educatius de secundària i el Centre de Recursos del Garraf han iniciat una proposta de treball plantejada per l’Amical i el Museu del Ferrocarril que té com a base el ferrocarril, ja que aquest mitjà de transport fou el que serví per transportar els deportats als distints camps de concentració nazis.

El projecte que adjuntem exposa quins són els objectius i les línies de treball que es proposen. Alguns dels objectius és fer arribar i difondre la història dels camps de concentració a l’alumnat, per tal que en siguin coneixedors i per a que mai caigui en l’oblit la greu situació viscuda. I esdevenir, també, una eina actual que pugui ajudar a l’alumnat a prendre consciència dels valors democràtics i esdevenir crítics davant d’algunes situacions presents. Per tant, ens trobem davant d’un projecte obert que es pot aplicar cada curs per anar conscienciant  diferents promocions.


Justificació dels nivells implicats:

Per portar a terme el projecte es plantegen dos possibles models d’actuació  que cada centre  ha d’adaptar segons les seves característiques i possibilitats organitzatives:

NIVELLS IMPLICATS:   4t d’ESO o 1r de batxillerat

MATÈRIES: Literatura catalana, Ciències Socials, Educació ètico-cívica, Literatura Universal, Història del Món Contemporani, Filosofia, Música, Arts plàstiques o qualsevol altra que el projecte pedagògic del centre cregui escaient

OBJECTIU: Treball transversal a l’entorn dels camps de concentració. L’alumnat desenvolupa amb el treball d’aquestes  matèries l’esperit crític i posa les bases per comprendre millor la societat actual.


4t ESO: Últim curs de l’etapa d’educació secundària. Per currículum fan Història contemporània del món, d’Espanya i de Catalunya.
A nivell de llengua catalana, fan literatura i es poden adequar lectures al context de la dècada 1936-1945. També cursen educació ètico-cívica. És un bon nivell per treballar el període i el seu contingut en valors.

1r de batxillerat: Estudis postobligatoris amb un alumnat més madur i més seleccionat cap a les ciències socials i les humanitats. No hi ha la pressió de les PAU i l’any següent continuen al centre, fet que ens atorga la possibilitat que puguin fer tasques d’organització pel projecte.
Una altra opció és que l’alumnat de 1r de batxillerat pot intereccionar amb els de 4t per a que es treballi a Ciències Socials amb la metodologia del treball cooperatiu.

DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE

Aquest projecte es pot fer aquest curs 2011-12 (3r trimestre) o bé a l’inici del curs vinent (1r trimestre del 2012-13). Som conscient que l’actual curs acadèmic ja està força avançat i les programacions desenvolupades.

Les activitats complementàries, l’exposició i les conferències, es faran al llarg del 2013 i l’anada al camp de Buchenwald, l’abril del 13.CONTEXT HISTÒRIC:

Quan es parla d’història europea cal entendre també la història de l’Espanya i Catalunya del segle XX, sobretot el període de la República, la guerra del 36 al 39 i el primers anys de la Dictadura franquista.  Creiem interessant precisar aquest concepte amb l’alumnat, per entendre que als camps hi van morir molts republicans; per tant, han de saber les causes de la seva deportació i els diferents destins en els propis camps.

Des de la part històrica (Història a 4t ESO i Història del Món Contemporani de 1r batx.) es farà una aproximació al període d’entreguerres, amb el coneixement polític, econòmic i social  de la Guerra Civil Espanyola com a assaig general de la Segona Guerra Mundial.  Seguidament, centrarem la nostra mirada en els camps de concentració i extermini. No oblidarem la importància dels trens com a mitjà de transport de trasllat de presoners cap als camps.

  
OBJECTE D’ESTUDI
 • Època. Període d’entreguerres i Guerra Civil Espanyola.
 • Lloc/llocs
 • Bases del feixisme. Un cas d'anàlisi: el nacionalsocialisme i el seu líder, Hitler.
 • Causes de la Segona Guerra Mundial i evolució
 • Camps de concentració (plànol) i extermini.
 • Finalitats dels camps
 • Col·lectius que van anar als camps
 • Context espanyol, nacional català i local: Guerra d’Espanya. Per què hi havia republicans als camps, I en el cas de cada municipi conèixer I informar dels republicans local que hi varen ser.

CONCEPTES RELACIONATS AMB LA SEGONA GUERRA MUNDIAL:
 • Guerra Civil Espanyola, implicació del règim franquista en la Segona Guerra Mundial (División azul, col·laboració econòmica...) doctrina nazi (supremacia de la raça ària, antisemitisme, persecució enemics polítics...), aliats de l’Alemanya nazi, la propaganda política, coneixement o desconeixement dels camps, resistències clandestines (francesa, alemanya, britànica, partisana), procés de Núremberg, Amical Mauthausen i altres camps

CONTEXT LITERARI

Des de la part literària es farà una aproximació paral·lela als períodes històrics estudiats. Mitjançant les novel·les copsarem des d’una òptica privilegiada les reaccions personals a l’hora de fer front a unes circumstàncies tant extraordinàries del moment. Amb aquestes experiències vitals aconseguirem humanitzar uns fets històrics i conrear la consciència col·lectiva perquè fenòmens com aquests no es tornin a esdevenir.


PART ORGANITZATIVA

PROJECTES 4t d’ESO/ 1r batx


TEMPORALITZACIÓ: Cada centre marca les seves sessions, coordinacions i durada del treball del projecte.


PROPOSTES METODOLÒGIQUES:

·         Departament de llengua i literatura catalanes

El professorat de 4t triarà una novel·la relacionada amb la temàtica. Veure ANNEX I. En aquest annex també s’inclouen títols de pel·lícules i filmacions

 PROPOSTA DE TREBALL

1.    Fitxa bibliogràfica llibre
2.    Contextualització de l’època i breu biografia de l’escriptor o escriptora.
3.    Context històric: FEINA CONJUNTA AMB SOCIALS
4.    Estructura de la novel·la, aspecte formal
5.    Veus narratives
6.    Anàlisi del contingut:
6.1.       Síntesi, resum
6.2.       Personatges, protagonistes, relació esclaus/nazis
6.3.       Situació, lloc/llocs
6.4.       Temps intern i extern
6.5.       Feines del camp
7.    Informacions complementàries, petites recerques que farà l’alumnat


·         Departament de Socials


PROPOSTA DE TREBALL

1.    CONTEXT HISTÒRIC

1.1.               L’Europa d’entreguerres.
1.2.               Alemanya. Hitler i el nacionalsocialisme
1.3.               La segona república espanyola. Catalunya i el govern de la  
                Generalitat republicana
1.4.               La guerra civil espanyola (1936-39). L’exili dels republicans
1.5.               La 2a Guerra Mundial (1939-1945)2.    Camps de concentració i extermini i camps de refugiats

2.1.               Definició concepte dels distints tipus
2.2.               Camps de refugiats. Situar-los en un mapa
2.3.               Camps de concentració I extermini. Situar-los en un mapa


CAMPS:

·         Abans de la Segona Guerra Mundial: Dachau (Munic) Orianenburg, després Sachsenhausen  (Berlin), Buchenwald (Weimar), Gross-Rosen (Breslau), Flossenburg (Alt Palatinat), Neuengamme (Hamburg), Ravensbruck (Meklenburg) i Mauthausen (Linz), entre d’altres
·         Durant la Segona Guerra Mundial: Bergen-Belsen (Hannover), Auschwitz,  Treblinka (Polònia)... Que s’afegiren als ja existents d’abans de la guerra

2.4.               Camps actuals: refugiats, Saharauis, …
2.5.               Estructura d’un camp de concentració tipus. Plànol
2.6.               Objectius dels Camps: càstig, reeducació, mà d’obra     
                esclava i extermini 

3.    Conceptes relacionats amb la guerra

 • División azul
 • Doctrina nazi (supremacia de la raça ària, antisemitisme, enemics polítics...)
 • Aliats de l’Alemanya nazi
 • Procés de Núremberg
 • Amical Mauthausen i altres camps
 • Guetto (call, terme emprat a l’Edat Mitjana)
 •  Resistència
 • Col·laboracionisme
TOTA AQUESTA INFORMACIÓ ES POT TREBALLAR MITJANÇANT UN POWER POINT, VEURE ANNEX II. MODEL A PARTIR DE LA NOVEL·LA DE MARIA ÀNGELS ANGLADA, EL VIOLÍ D’AUSWICH
RESULTAT DEL TREBALL
1.    Treball en grup, on es recullin les informacions apreses. Es valorarà l’escriptura (llengua catalana) i els continguts (llengua  i literatura catalana i socials)
2.    Es faran exposicions orals amb la informació processada. Es treballa la llengua oral, l’organització d’idees, l’esquema, ...
3.     Es convidarà alguna persona relacionada amb la història dels Camps i:
3.1.       Es prepararà una entrevista
3.2.       S’escriurà una crònica
3.3.       La biografia contextualitzada de la persona o persones que fan la       conferència
3.4.       Resum
3.5.       Enquesta amb preguntes
3.6.       Fotografies 
3.7.       Altres propostes:  es pot treballar el reportatge, l’edició d’una revista o dossier, ...

AQUEST  PROJECTE HA DE RESPONDRE A LES SEGÜENTS QÜESTIONS:
- Què ensenyem? Coneixement i pràctica interactiva. Objectiu: consciència col·lectiva.
- A partir a del coneixement s’inicia la DIVULGACIÓ.
           -  Definició destinataris: primària i secundària.
 - Continguts de cada grup de treball. Coordinació amb la resta del centre i fer una graella de grans àmbits : ex. camps, presoners, trens, experiments,
- Cada grup pugui fer una exposició d’aprox. 30 minuts del tema.
- Posar-se en contacte amb altres centres d’Europa (ex. Àustria, Alemanya, Polònia...) què fan del tema.
- Posar-se en contacte amb autors de novel·les que hagin tractat aquest tema (ex. Jaume Cabré, Sant Jordi) 
CREAR PREGUNTES  QUE GENERIN OPINIÓ:
 • S’han de conservar els Camps de concentració i extermini com a museus, memorials i indrets commemoratius?

 • Es pot tornar a repetir un fet semblant en el nostre context europeu?
 • Els joves no són sensibles al fets del passat?

 • TOT AQUEST DOCUMENT S’HA DE REVISAR, SEQÜENCIAR I ADAPTAR-LO A LES ESTRUCTURES DE CADA CENTRE.
D’aquest projecte també se’n poden derivar futures propostes per a la realització de treballs de recerca i de projectes de recerca.

ALTRES PROPOSTES
Les biblioteques podrien participar-hi posant els títols d’obres en un lloc preferent en els períodes que es desenvolupi el projecte.

ANNEX I. 


TAST BIBLIOGRÀFIC


La bibliografia que es presenta no pretèn ser exhaustiva, són obres indicatives, però cada persona responsable del projecte pot escollir-ne d’altres


OBRES SOBRE GUERRES DE GENOCIDIS

Obres per als alumnes:

 • Amat-Piniella, Joaquim. K.L. Reich, Ed. 62

 • Anglada Maria Àngels, Violí d’Auschwitz, Labutxaca, 2010, Barcelona

 • Anglada Maria Àngels, Quadern d’Aram, Columna jove, 1998, Barcelona

 • Armengou, Montserrat; Belis, Ricard. El comboi dels 927. Ed. Rosa dels Vents, 2005

 • Arnabat, Ramon; Toran Rosa. Eusebi Pérez Martín. Recordar per viure, viure per recordar, Ed. Ajuntament de Vilafranca del Penedès, Vilafranca, 2008

 • Bassani, Giorgio. Darrera la porta. Ed. 62, Barcelona, 1989.

 • Constante M.; Razola M., Triángulo Azul, Ed. Gobierno de Aragón y Amical de Mauthausen, 2009.

 • Diari d’Anna Frank, Proa, 1995, Barcelona

 • Escuer, Joan, Memorias de un republicano español deportado al campo de Dachau, Amical de Mauthausen, Barcelona 2007

 • Filipovic Zlata Diari de Zlata, Columna, 1994, Barcelona  

 • Garriga, Marcel·lí. Un vilanoví a Buchenwald. La defensa de la República i la deportació als camps nazis. Amical de Mauthausen i Publicacions culturals Andana, 2009.

 • Gimeno Font Edmon. Buchenwald.Dora.Bergen-Belsen. Vivències d'un deportat. Amical de Mauthausen, Barcelona 2007.

 • Kertész Imre, Sin destino, Acantilado, Barcelona 2001.
 • Levi,  Primo. Si això és un home. Ed. 62, Barcelona, 1996. (primera edició, 1958)

 • Millu, Liana, El fum de Birkenau,  Quaderns Crema (Biblioteca mínima; 154), Barcelona, 2005

 • Toran, Rosa. Els camps de concentració nazis, paraules contra l'oblit. Ed. 62, Barcelona, 2005

 • Uhlman, Frederic,  L’amic retrobat, Columna 1997, Barcelona
                                     l’ànima valenta, Columna 2002, Barcelona
                                        El retorn, Columna, 1997, Barcelona
                                       Història d’un home,  Columna 1999, Barcelona

 • Wieviorka A. Auschwitz explicat a la meva filla. Pròleg de Rosa Toran. Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 2001.


Obres per als professors:
 • Amical de Mauthausen i Altres Camps i de totes les víctimes del nazisme d'Espanya, 2007
 • Bauer, Josef Martin. Tan lluny com els peus em portin. traducció de Pere-Albert Balcells. La Campana, Barcelona, 2004.

 • Benguerel, Xavier. La Fam i les fúries. Edició a cura de Marta d'Abadal. Barcanova, Barcelona, 1991.
 • Bermejo, Benito. Francesc Boix. El fotògraf de Mauthausen. Ed. La Magrana. Barcelona, 2002.
 • Calvo Gascón, Juan Manuel. Itinerarios e identidades. Republicanos aragoneses deportados a los campos nazis. Gobierno de Aragón.Departamento de Educación, cultura y deporte, Saragossa, 2011.
 • Català, Neus. Testimoni d’una supervivent. Cahoba promociones y Ediciones, 2007.
 • Cervera, M; Barbacil, J. Sobreviure. Col·lecció Memòria del Futur. Ajuntament de Vilanova, 2003. Acompanyat d’un DVD.
 • Doerry, Martin. El meu cor ferit. (Les cartes d’una mare als seus fills des d’un camp de concentració). Columna, Barcelona 2003.
 • Goldenshon, Leon. Las entrevistas de Nuremberg. Editorial Taurus, Madrid, 2004.
 • Hackl Erich, La Boda d'Auschwitz. Traducció de Carme Gala. Columna, Barcelona, 2004.
 • Hrabal, Brohimil. Trens rigorosament vigilats. Ed. 62, 1996. (Ocupació nazi de Txecoslovàquia, treballa l’alegria de viure)
 • Kértesz, Imre. Sense destí, Ed. Quaderns Crema, Barcelona.
 • Kotek, J.; Rigoulot, P. Los campos de la muerte. Cien años de deportación y exterminio. Salvat, 2000.
 • Levi, Primo. Enfonsats i salvats. Ed. 62, Barcelona, 2000.
 • Levi, Primo. La treva . Edicions 62, Barcelona, 1997.
 • Mata , Jordi. El misteri de Berlín. Columna. Barcelona, 1996. (Context històric).
 • Montellà, Assumpta. La maternitat d’Elna. Bressol d’exilitas. Ara llibres, Barcelona, 2005.

 • Núñez Targa Mercè, El carretó dels gossos. Una catalana a Ravensbrück. Ed. 62. Barcelona 2007.

 • Palazón, Òscar, El Fotògraf. Ara Llibres, Badalona, 2008.

 • Paniello Josep. La Mare de Ravensbrück. Omicron, Badalona, 2009.


 • Roig, Montserrat. Els catalans als camps nazis. Ed. 62, 1977.

 • Soazig Aaron. El No de la Klara. Traducció de Marta Marfany; pròleg de Jorge Semprún. Empúries, Barcelona, 2003.

 • Semprún Jorge, El llarg viatge, Empúries, Barcelona, 1991
 • Solmssen, R.G. Una princesa en Berlín. Tusquets, Barcelona, 1994.
 • Toran Rosa. Amical de Mauthausen,  Lluita i record. 1962-1978-2008. Amical de Mauthausen, Barcelona 2008.
 • Toran, Rosa. Joan de Diego. Tercer secretari a Mauthausen, Ed.62. Barcelona 2007
 • Wiesel, Elie. La Trilogia de la nit. Traducció de Joan Mateu Besançon i Maria Llopis ; pròleg de François Mauriac. Columna, Barcelona, 2009.
PEL·LÍCULES

 • Sin Destino
Títol Original: Sorstalanság
Direcció: Lajos Koltai
Guió: Imre Kertész, basado en su novela homónima.

 • El Pianista
Títol Original: The Pianist
Direcció: Roman Polanski
Guió: Ronald Harwood; basado en la novela “El pianista del gueto de Varsovia” de Wladyslaw Szpilman.

 • El paraíso de Haffner
Títol original: Haffner Paradise
Direcció: Günter Schwaiger
Guió: Günter Schwaiger

 • Los falsificadores
Títol original: Die Fälscher (The Counterfeiters)
Direcció: Stefan Ruzowitzky
Guió: Stefan Ruzowitzky (Historia: Adolf Burger)

 • Europa, Europa
Título original: Europa, Europa
Dirección: Agnieszka Holland
Guión: Agnieszka Holland, Paul Hengge

 • El Gran dictador
Direcció: Charles Chapin
Guió, el mateix
Any 1940

 • Pa negre
Direcció: Agustí Villaronga
Guió: el mateix
Basada en la novel·la homònima dEmili Teixidor
Durada: 108 minuts,
Any 2010


 • Les veus del Pamano
Sèrie de 2 capítols TV3
Direcció: Lluís m Güell
2009

Filmacions

 • ARMENGOU, Montse.  El comboi dels 927 [enregistrament vídeo] dins: La nostra memòria, Barcelona : Televisó de Catalunya : Encilopèdia Catalana : El Periòdico de Catalunya, 2004. 10 discos òptics DVD (col. Els documentals de TV3)

 • La Nostra memòria [enregistrament vídeo]
Barcelona : Televisió de Catalunya : Enciclopèdia Catalana : El Periódico de Catalunya, 2004


 • Ramon Manubens "Xorriquetes" [enregistrament vídeo] : testimoni d'uns temps tristos / guió i direcció: Jordi Plana
Berga : Foto Luigi, cop. 1995
Ramon Manubens explica la seva estada als camps de concentració nazis
 A càrrec de Plana, Jordi. 1 videocasset (VHS) (28 min): b/n., col., so • L'Onada / novel·la gràfica de Stefani Kampmann ; basada en l'obra de Morton Rhue. Barcelona : Takatuka, 2010

 • Nit i Boira. Dir. Alain Resnais. Text, Jean Cayrol, 1955. 28'

ANNEX II 

 • Adjunt power point basat en la novel·la de maria Àngels Anglada, El violí d’Auschwitz, fet per Àngels Parés, Institut Manuel de Cabanyes

ANNEX III

 • Adjunt Estudi i anàlisi del documental EL COMBOI DELS 927

ANNEX IV

 • Adjunt Revista 4at ESO

ANNEX V

 • Fitxa  1 de treball sobre els “Republicans a Buchenwald i Dora”
 • Fitxa 2. Biografia del deportat Marcel.li Garriga.
 • Fitxa 3. Biografia del deportat  Edmon Gimeno
 • Fitxa 4. Biografia del deportat José Mª Villegas
 • Fitxa 5  Biografia del deportat  Fermin  Casorràn
  
ANNEX  VI

 • Fulletó informatiu sobre el Camp de Buchenwald